Domov se zvláštním režimem

Poslání služby

Posláním Domova se zvláštním režimem Kociánka v Brně je vytvářet vlídné, přátelské  a bezpečné prostředí a starat se o potřeby uživatelů.

Středisko Kociánka

Středisko Kociánka, které pečuje o osoby s demencí a chronickým duševním onemocněním, usiluje o uchování či rozvíjení paměti, praktických dovedností a soběstačnosti uživatelů. Podporuje uživatele při uchování vlastních návyků a zvyklostí, udržování vztahu s blízkými i kontaktu se společenským životem. Služba zajišťuje každému uživateli bezpečí a potřebnou podporu, nabízí porozumění a provázení.

Středisko Štefánikova

Středisko Štefánikova, které zajišťuje podporu a péči osobám s poruchami osobnosti, vytváří uživatelům vstřícné a přijímající prostředí, zajišťuje důstojnost a potřebnou péči a podporu. Způsob poskytování služby zapojuje uživatele - prostřednictvím přiměřených nároků a povinností - do péče o sebe a naplňování vlastních potřeb. Služba usiluje o snižování rizik plynoucích z životního stylu  uživatelů, rozvíjení kvality života a soběstačnosti uživatelů.

Cílová skupina

Středisko Kociánka

Středisko Kociánka poskytuje sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu demence (stařecké, cévní, Alzheimerovy) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena osobám starším 50 let.

Středisko Štefánikova

Středisko Štefánikova poskytuje podporu a péči osobám nad 50 let s poruchami osobnosti a chronickým duševním onemocněním, které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena zejména osobám, které jsou ohrožené sníženou pohyblivostí, rizikovým způsobem života a sociálním vyloučením. 

Místo poskytované služby

Středisko Kociánka

Na adrese Kociánka 1/8: kapacita služby je 44 lůžek

Středisko Štefánikova

Na adrese Štefánikova 54: kapacita služby je 58 lůžek 

Informace pro žadatele

Informace o službě

Domov zajišťuje služby těmito způsoby

 • ubytování

 • stravování

 • podmínky a pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (zabezpečení kontaktu se společenským prostředím, podpora duchovních, psychických, sociálních a společenských potřeb)
 • aktivizační činnosti (např. trénink paměti, nácvik dovedností, úkonů denní péče, canisterapie)
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • nepřetržitou ošetřovatelskou péči
 • rehabilitační péči
 • podporu dobrovolníků - společníků
 • podpora psychologa - terapeutické skupiny, podporující sociální adaptaci uživatele.
 

Organizace zprostředkovává

 • péči praktického lékaře, psychologa a dalších odborných lékařů
 • duchovní služby
 • další služby: prodej smíšeného zboží, kadeřnictví, pedikúra
 • poštovní a bankovní služby
 • matriční služby 
top